Ana içeriğe geç

Ceph Kurulumu + Dashboard

ceph-dashboard-landingpage.png

Öncelikle Ceph için 3 adet makine oluşturuyorum. Bu makineleri Proxmox üzerinden oluşturacağım.

İlgili makinelerin IP adresi ve sunucu isimleri:

 • 192.168.1.175 ceph-mon-01
 • 192.168.1.106 ceph-osd-01
 • 192.168.1.160 ceph-osd-02

ceph-mon-01 makinesini monitoring için kullanacağım ve yapılandırmayı ceph-mon-01 makinesinden sağlayacağım.

ceph-mon-01 adlı makinesine SSH bağlantısı sağlayalım ve öncelikle hosts dosyamızı düzenleyelim.

nano /etc/hosts

Aşağıdaki gibi bilgileri girin.

192.168.1.175 ceph-mon-01
192.168.1.106 ceph-osd-01
192.168.1.160 ceph-osd-02

Warning

üstteki bilgileri kendi makinelerinize göre düzenleyiniz.

Sistemimizi güncelleyelim

sudo apt update && sudo apt -y upgrade

Sunucumuza reboot atalım

sudo systemctl reboot

Diğer makinelere yapılandırmayı ansible ile sağlayacağız. Bu yüzden ansibleyi indiriyoruz

sudo apt update
sudo apt -y install software-properties-common git curl vim bash-completion ansible

Ansiblenin kurulduğunu doğrulayın:

[email protected]:~# ansible --version
ansible 2.9.6
 config file = /etc/ansible/ansible.cfg
 configured module search path = ['/root/.ansible/plugins/modules', '/usr/share/ansible/plugins/modules']
 ansible python module location = /usr/lib/python3/dist-packages/ansible
 executable location = /usr/bin/ansible
 python version = 3.8.5 (default, Jul 28 2020, 12:59:40) [GCC 9.3.0]

PATH'e /usr/local/bin yolunun eklendiğinden emin olun.

echo "PATH=\$PATH:/usr/local/bin" >>~/.bashrc
source ~/.bashrc

Mevcut PATH'inizi kontrol edin:

[email protected]:~# echo $PATH
/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games:/snap/bin:/usr/local/bin

SSH key oluşturun:

[email protected]:~# ssh-keygen -t rsa -b 4096 -N '' -f ~/.ssh/id_rsa
Generating public/private rsa key pair.
Your identification has been saved in /root/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /root/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:QU8sCaFlKOc04q0xa/8CCJ90KJRdu1OYh9BqWoLi2FE [email protected]
The key's randomart image is:
+---[RSA 4096]----+
| o.oo=o.o.   |
| oo.E==.oo.   |
|o. Xo* o...   |
|=.B++ + .    |
|=*=O o S    |
|ooO  .     |
| . o       |
|  o      |
|   o.     |
+----[SHA256]-----+

cephadmin indiriyoruz:

curl --silent --remote-name --location https://github.com/ceph/ceph/raw/octopus/src/cephadm/cephadm
chmod +x cephadm
sudo mv cephadm /usr/local/bin/

cephadm kontrol:

cephadm --help

Ana dizine gidelim ve ceph-nodes.yml şeklinde bir dosya oluşturalım.

cd ~/
nano prepare-ceph-nodes.yml

Aşağıdaki içeriği yapıştırın:

---
- name: ceph nodes
 hosts: ceph_nodes
 become: yes
 become_method: sudo
 vars:
  ceph_admin_user: cephadmin
 tasks:
  - name: Set timezone
   timezone:
    name: Europe/Istanbul

  - name: Sistem güncellenir
   apt:
    upgrade: "yes"
    update_cache: yes
    cache_valid_time: 432000

  - name: Gerekli paketler indiriliyor
   apt:
    name: [vim,git,bash-completion,wget,curl,chrony]
    state: present
    update_cache: yes
    cache_valid_time: 432000

  - name: Dosyadan alınan yetkili anahtarı kök kullanıcıya ayarlayın
   authorized_key:
    user: root
    state: present
    key: "{{ lookup('file', '~/.ssh/id_rsa.pub') }}"


  - name: Bağımlılıklar iniyor
   apt:
   loop: [ 'apt-transport-https', 'ca-certificates', 'curl', 'software-properties-common', 'python3-pip', 'virtualenv', 'python3-setuptools']

  - name: Docker indirelim
   apt:
    name: docker.io

Bulunduğumuz dizine ansible için envanter dosyası oluşturuyoruz

nano hosts

Aşağıdaki içeriği yapıştırın

[ceph_nodes]
ceph-mon-01
ceph-osd-01
ceph-osd-02

Info

nano editöründen CTRL+X > Y > Enter ile kaydedip çıkabilirsiniz

key'i kaydedin.

eval `ssh-agent -s` && ssh-add ~/.ssh/id_rsa

SSH'yi konfigüre edin:

tee -a ~/.ssh/config<<EOF
Host *
  UserKnownHostsFile /dev/null
  StrictHostKeyChecking no
  IdentitiesOnly yes
  ConnectTimeout 0
  ServerAliveInterval 300
EOF

SSH anahtarınızı diğer makinelere kopyalayın

Info

Aşağıdaki komutu girdiğinizde yes yazıp entere basın. Ardından karşı sunucunun root şifresini girin.

ssh-copy-id [email protected]
ssh-copy-id [email protected]
ssh-copy-id [email protected]

Ansibleyi çalıştırıp gerekli kurulumları sağlayalım.

[email protected]:~# ansible-playbook -i hosts prepare-ceph-nodes.yml --user root

PLAY [ceph nodes] *****************************************************************************************
TASK [Gathering Facts] ************************************************************************************ok: [ceph-osd-01]
ok: [ceph-osd-02]
ok: [ceph-mon-01]

TASK [Set timezone] ***************************************************************************************changed: [ceph-osd-02]
changed: [ceph-osd-01]
ok: [ceph-mon-01]

TASK [Sistem güncellenir] *********************************************************************************ok: [ceph-osd-02]
ok: [ceph-mon-01]
changed: [ceph-osd-01]

TASK [Gerekli paketler indiriliyor] ***********************************************************************changed: [ceph-osd-01]
changed: [ceph-osd-02]
changed: [ceph-mon-01]

TASK [Dosyadan alınan yetkili anahtarı kök kullanıcıya ayarlayın] *****************************************ok: [ceph-osd-01]
ok: [ceph-osd-02]
ok: [ceph-mon-01]

TASK [Bağımlılıklar iniyor] *******************************************************************************ok: [ceph-mon-01] => (item=apt-transport-https)
ok: [ceph-osd-02] => (item=apt-transport-https)
ok: [ceph-osd-01] => (item=apt-transport-https)
ok: [ceph-osd-02] => (item=ca-certificates)
ok: [ceph-osd-01] => (item=ca-certificates)
ok: [ceph-mon-01] => (item=ca-certificates)
ok: [ceph-osd-02] => (item=curl)
ok: [ceph-osd-01] => (item=curl)
ok: [ceph-mon-01] => (item=curl)
ok: [ceph-osd-02] => (item=software-properties-common)
ok: [ceph-osd-01] => (item=software-properties-common)
ok: [ceph-mon-01] => (item=software-properties-common)
ok: [ceph-osd-02] => (item=python3-pip)
ok: [ceph-osd-01] => (item=python3-pip)
ok: [ceph-mon-01] => (item=python3-pip)
ok: [ceph-osd-02] => (item=virtualenv)
ok: [ceph-osd-01] => (item=virtualenv)
ok: [ceph-mon-01] => (item=virtualenv)
ok: [ceph-osd-02] => (item=python3-setuptools)
ok: [ceph-osd-01] => (item=python3-setuptools)
ok: [ceph-mon-01] => (item=python3-setuptools)

TASK [Docker indirelim] ***********************************************************************************changed: [ceph-osd-01]
changed: [ceph-osd-02]
changed: [ceph-mon-01]

PLAY RECAP ************************************************************************************************ceph-mon-01        : ok=7  changed=2  unreachable=0  failed=0  skipped=0  rescued=0  ignored=0  
ceph-osd-01        : ok=7  changed=4  unreachable=0  failed=0  skipped=0  rescued=0  ignored=0  
ceph-osd-02        : ok=7  changed=3  unreachable=0  failed=0  skipped=0  rescued=0  ignored=0  

Ansible için bir dosya daha hazırlıyoruz. Tüm makinelerin hosts dosyalarını düzenleyeceğiz

nano update-hosts.yml

Aşağıdaki içeriği yapıştırın:

---
- name: Prepare ceph nodes
 hosts: ceph_nodes
 become: yes
 become_method: sudo
 tasks:
  - name: Clean /etc/hosts file
   copy:
    content: ""
    dest: /etc/hosts

  - name: Update /etc/hosts file
   blockinfile:
    path: /etc/hosts
    block: |
      127.0.0.1   localhost
      192.168.1.175 ceph-mon-01
      192.168.1.106 ceph-osd-01
      192.168.1.160 ceph-osd-02

Dosyayı ansible ile çalıştıralım:

[email protected]:~# ansible-playbook -i hosts update-hosts.yml --private-key ~/.ssh/id_rsa

PLAY [Prepare ceph nodes] *********************************************************************************
TASK [Gathering Facts] ************************************************************************************ok: [ceph-osd-02]
ok: [ceph-osd-01]
ok: [ceph-mon-01]

TASK [Clean /etc/hosts file] ******************************************************************************changed: [ceph-osd-02]
changed: [ceph-osd-01]
changed: [ceph-mon-01]

TASK [Update /etc/hosts file] *****************************************************************************changed: [ceph-osd-02]
changed: [ceph-osd-01]
changed: [ceph-mon-01]

PLAY RECAP ************************************************************************************************ceph-mon-01        : ok=3  changed=2  unreachable=0  failed=0  skipped=0  rescued=0  ignored=0  
ceph-osd-01        : ok=3  changed=2  unreachable=0  failed=0  skipped=0  rescued=0  ignored=0  
ceph-osd-02        : ok=3  changed=2  unreachable=0  failed=0  skipped=0  rescued=0  ignored=0 

Ceph Dashboard

sudo mkdir -p /etc/ceph
cephadm bootstrap \
 --mon-ip ceph-mon-01 \
 --initial-dashboard-user admin \
 --initial-dashboard-password [email protected]

Info

Hata alırsanız ceph-mon-01 ifadesini IP adresi ile değiştirin

Çıktı:

[KISALTILMIŞTIR]
.
.
.
.
.
Ceph Dashboard is now available at:

       URL: https://ceph-mon-01:8443/
      User: admin
    Password: [email protected]

You can access the Ceph CLI with:

    sudo /usr/local/bin/cephadm shell --fsid f5b5d470-4a41-11eb-9599-3be5c9bf7b71 -c /etc/ceph/ceph.conf -k /etc/ceph/ceph.client.admin.keyring

Please consider enabling telemetry to help improve Ceph:

    ceph telemetry on

For more information see:

    https://docs.ceph.com/docs/master/mgr/telemetry/

Bootstrap complete.

Tarayıcımı açıp aşağıdaki linke giriş yapıyorum

https://192.168.1.175:8443/

Warning

Makinenizin ram ve CPU miktarına göre dashboard ekranına girmekte sorun yaşayabilirsiniz.

Giriş bilgilerim ile giriş yapıyorum

cephdashboard.png

Ceph dashboard işte karşımızda.

cephwebinterface.png

cephadm araçlarını yükleyelim

cephadm add-repo --release octopus
cephadm install ceph-common

Eğer ekstra monitör eklemek isterseniz:

--- Copy Ceph SSH key ---
ssh-copy-id -f -i /etc/ceph/ceph.pub [email protected]
ssh-copy-id -f -i /etc/ceph/ceph.pub [email protected]

--- Label the nodes with mon ---
ceph orch host label add ceph-mon-01 mon
ceph orch host label add ceph-mon-02 mon
ceph orch host label add ceph-mon-03 mon

--- Add nodes to the cluster ---
ceph orch host add ceph-mon-02
ceph orch host add ceph-mon-03

--- Apply configs ---
ceph orch apply mon ceph-mon-02
ceph orch apply mon ceph-mon-03

Eklediğiniz Monitörleri listeleyin:

ceph orch host ls

Ceph, izleme araçlarını docker konteyneri olarak ayağa kaldırıyor. Aşağıdaki komut ile konteynerleri görebiliriz. Yani ek olarak prometheus, grafana gibi araçlar da mevcuttur.

[email protected]:~# docker ps
CONTAINER ID    IMAGE            COMMAND         CREATED       STATUS       PORTS        NAMES
c0ca726cb1ec    prom/alertmanager:v0.20.0  "/bin/alertmanager -…"  9 minutes ago    Up 9 minutes              ceph-f5b5d470-4a41-11eb-9599-3be5c9bf7b71-alertmanager.ceph-mon-01
d16a8c82542a    ceph/ceph-grafana:6.6.2   "/bin/sh -c 'grafana…"  9 minutes ago    Up 9 minutes              ceph-f5b5d470-4a41-11eb-9599-3be5c9bf7b71-grafana.ceph-mon-01
66a620414e48    prom/prometheus:v2.18.1   "/bin/prometheus --c…"  9 minutes ago    Up 9 minutes              ceph-f5b5d470-4a41-11eb-9599-3be5c9bf7b71-prometheus.ceph-mon-01
183e9d8dbc39    ceph/ceph:v15        "/usr/bin/ceph-mon -…"  10 minutes ago   Up 9 minutes              ceph-f5b5d470-4a41-11eb-9599-3be5c9bf7b71-mon.ceph-mon-01
b3ee4df8e342    prom/node-exporter:v0.18.1  "/bin/node_exporter …"  10 minutes ago   Up 9 minutes              ceph-f5b5d470-4a41-11eb-9599-3be5c9bf7b71-node-exporter.ceph-mon-01
6b13517395a9    ceph/ceph:v15        "/usr/bin/ceph-crash…"  10 minutes ago   Up 9 minutes              ceph-f5b5d470-4a41-11eb-9599-3be5c9bf7b71-crash.ceph-mon-01
bb5007ff7102    ceph/ceph:v15        "/usr/bin/ceph-mgr -…"  10 minutes ago   Up 9 minutes              ceph-f5b5d470-4a41-11eb-9599-3be5c9bf7b71-mgr.ceph-mon-01.xdbdrd

Kümenin genel SSH anahtarını yeni OSD düğümleri kök kullanıcısının yetkili_keys dosyasına yükleyin:

ssh-copy-id -f -i /etc/ceph/ceph.pub [email protected]
ssh-copy-id -f -i /etc/ceph/ceph.pub [email protected]

Ceph'e yeni düğümün kümenin bir parçası olduğunu söyleyin: (kümeye ana bilgisayarları ekleyin)

ceph orch host add ceph-osd-01
ceph orch host add ceph-osd-02

Yeni düğümlere OSD etiketi verin

ceph orch host label add ceph-osd-01 osd
ceph orch host label add ceph-osd-02 osd

Aşağıdaki komutu girdiğinizde ekstra depolama alanlarınızı göreceksiniz.

ceph orch device ls

Şuanda bir çıktı alamıyorum. Çünkü OSD makinelerime ekstra bir disk eklemem gerek. ceph-osd-01 ve ceph-osd-02 makinelerime 50GB 2 adet disk ekliyorum. İlgili işlemi Proxmox üzerinde sağlıyorum.

diskeklemeee.png

Şimdi diski ekledik ve ceph-osd-01 ve ceph-osd-02 üzerinde aşağıdaki adımları uygulayarak disklere GPT alanı eklemeliyiz.

Aşağıdaki komutu girin ve yeni eklediğiniz diskin adına bakın

[KISALTILMIŞTIR]
.
.
.
.
Disk /dev/sdb: 50 GiB, 53687091200 bytes, 104857600 sectors
Disk model: QEMU HARDDISK  
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 7284FEB8-CBC4-F648-BC1F-B899431FA90C

Aşağıdaki adımları uygulayın:

[email protected]:~# fdisk /dev/sdb

Welcome to fdisk (util-linux 2.34).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.

Device does not contain a recognized partition table.
Created a new DOS disklabel with disk identifier 0x1c69dbfb.

Command (m for help): g
Created a new GPT disklabel (GUID: 7284FEB8-CBC4-F648-BC1F-B899431FA90C).

Command (m for help): w
The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.

[email protected]:~# q

Her iki makinede her iki disk için bunu yaptıktan sonra ceph-mon-01 makineme geliyorum ve aşağıdaki komutları tekrar giriyorum.

ceph orch host add ceph-osd-01
ceph orch host add ceph-osd-02

Yeni düğümlere OSD etiketi verin

ceph orch host label add ceph-osd-01 osd
ceph orch host label add ceph-osd-02 osd

Öncelikle aşağıdaki komut ile eklemiş olduğum monitörleri ve osd'leri görüyorum

[email protected]:~# ceph orch host ls
HOST     ADDR     LABELS STATUS 
ceph-mon-01 ceph-mon-01         
ceph-osd-01 ceph-osd-01 osd       
ceph-osd-02 ceph-osd-02 osd 

Ardından ekstra eklediğim disk alanlarına bakıyorum:

[email protected]:~# ceph orch device ls
Hostname   Path   Type Serial    Size  Health  Ident Fault Available 
ceph-osd-01 /dev/sdb hdd  drive-scsi1 53.6G Unknown N/A  N/A  Yes    
ceph-osd-02 /dev/sdb hdd  drive-scsi1 53.6G Unknown N/A  N/A  Yes  

ceph dashboard ekranına geliyorum. Dashboard ekranında monitors kısmına tıkladıktan sonra sistemime tanımladığım makineleri görmekteyim.

monitorss.png

OSDs > create > Primart devices add adımlarını uyguladığımda disklerimi görmekteyim ve sistemime dahil edebiliyorum.

osddisk.png

Disklerimi ekledim ve toplam kapasitemin 100GB olduğunu görmekteyim.

osdmakine.png