Ana içeriğe geç

DokuWiki

Kurulum

 • Sistemimizi güncelleyelim
sudo apt update
 • Apache2 indirelim
sudo apt install apache2
 • Sırasıyla apache2'yi durdurabilir, başlatabilir ve sistemde kalıcı hale getirebilirsiniz
sudo systemctl stop apache2.service
sudo systemctl start apache2.service
sudo systemctl enable apache2.service
 • PHP için repo ekliyoruz
sudo apt-get install software-properties-common
sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php
 • Tekrar sistemimizi güncelleyelim
sudo apt update
 • PHP 7.2 ve bileşenlerini indiriyoruz
sudo apt install php7.2 libapache2-mod-php7.2 php7.2-common php7.2-mbstring php7.2-xmlrpc php7.2-sqlite3 php7.2-soap php7.2-gd php7.2-xml php7.2-cli php7.2-tidy php7.2-intl php7.2-json php7.2-curl php7.2-zip
 • php.ini dosyasını nano ile düzenleyin
sudo nano /etc/php/7.2/apache2/php.ini
 • Aşağıdakileri düzenleyin:
file_uploads = On
allow_url_fopen = On
memory_limit = 256M
upload_max_filesize = 100M
max_execution_time = 360
date.timezone = Europe/Istanbul
 • Apache2 servisini yeniden başlatın
sudo systemctl restart apache2
 • PHP yi web arayüzünden görüntülemek için info.php dosyasını oluşturun ve düzenleyin
sudo nano /var/www/html/phpinfo.php
 • Aşağıdakini ekleyin
 • ctrl+x > Y > Enter ile çıkış yapın
<?php phpinfo( ); ?>
 • Tarayıcınız üzerinde görüntüleyin
 • IP adresinizi ifconfig komutu ile öğrenin
IP-ADRESS/phpinfo.php
 • html dizinine gidin
cd /var/www/html/
 • git indirelim
sudo apt install git
 • dokuwiki indiriliyor
sudo git clone --branch stable https://github.com/splitbrain/dokuwiki.git
 • Gerekli izinler veriliyor
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/dokuwiki/
 • Gerekli izinler veriliyor
sudo chmod -R 755 /var/www/html/dokuwiki/
 • dokuwiki.conf dosyasını düzenleyelim
sudo nano /etc/apache2/sites-available/dokuwiki.conf
 • Aşağıdakileri ekleyin:
<VirtualHost *:80>
   ServerAdmin [email protected]
   DocumentRoot /var/www/html/dokuwiki
   ServerName example.com
   ServerAlias www.example.com

   <Directory /var/www/html/dokuwiki/>
     Options FollowSymlinks
     AllowOverride All
     Require all granted
   </Directory>

   ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
   CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

   <Directory /var/www/html/dokuwiki/>
      RewriteEngine on
      RewriteBase /
      RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
      RewriteRule ^(.*) index.php [PT,L]
  </Directory>
</VirtualHost>
 • Apache servisi restart ediliyor

sudo a2ensite dokuwiki.conf
sudo a2enmod rewrite
sudo systemctl restart apache2

 • Tarayıcıda giriş yapın
IP-ADRESS/dokuwiki

dokuwiki